Broj ESPB: 7

zajednički predmet za sve studijske programe na 1. godini studija,  u zimskom semestru

Uslov:

Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta je da studentima omogući upoznavanje sa principima rada informaciono komunikacionih tehnologija, rada sa operativnim sistemima, sa računarskim mrežama i osnovnim programskim paketima. Posebna pažnja se poklanja upoznavanju studenata sa multimedijalnim sadržajima i Internetom.

Ishod predmeta

Student je kompetentan da, sa stečenim znanjem, rukuje računarskom opremom i može samostalno da primenjuje informacione tehnologije u postupcima pronalaženja, pribavljanja i analize podataka i informacija. Na kraju kursa studenti bi trebalo da imaju široko razumevanje računarskih sistema, multimedije i njenih mogućnosti, kao i Interneta. Trebalo bi da u potpunosti ovladaju radom sa operativnim sistemima i programskim paketom MS Office, da budu upoznati sa različitim brauzerima, njihovim opcijama i sa radom na Internetu.